Request service Repair status Prices Log in B2B About us Contact

Language

polski English

Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug serwisowych 1CORE.PL sp. z o.o.

´╗┐

1.    Definicje

1.1.    Terminy zapisane w tre┼Ťci Regulaminu wielk─ů liter─ů oznaczaj─ů:

1.1.1.    Regulamin – niniejszy Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug serwisowych 1CORE.PL sp. z o.o.;

1.1.2.    Serwis – 1CORE.PL sp. z o.o. z siedzib─ů w Krakowie wykonuj─ůcy us┼éugi opisane w niniejszym Regulaminie w siedzibie g┼éównej oraz oddzia┼éach;

1.1.3.    Klient – podmiot zawieraj─ůcy umow─Ö z Serwisem;

1.1.4.    Konsument – osoba fizyczna o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

1.1.5.    Producent – podmiot wytwarzaj─ůcy produkt marki Apple, Samsung, Oppo;

1.1.6.    Diagnoza – weryfikacja stanu technicznego Sprz─Ötu, w tym m.in. ustalenie wadliwego elementu Sprz─Ötu, przygotowanie kosztorysu naprawy (w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju zg┼éoszenia);

1.1.7.    Sprz─Öt – urz─ůdzenia elektroniczne oddawane do naprawy w Serwisie;

1.1.8.    Podwykonawca – podmiot wykonuj─ůcy prace na zlecenie Serwisu;

1.1.9.    Sprz─Öt zast─Öpczy – Sprz─Öt przekazywany Klientowi na czas przeprowadzania us┼éugi naprawy;

1.1.10.    Cennik – zestawienie cen towarów i us┼éug obowi─ůzuj─ůcych w Serwisie.


2.    Postanowienia ogólne

2.1.    Serwis prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie ┼Ťwiadczenia autoryzowanych us┼éug serwisowych Sprz─Ötu Producentów.

2.2.    Niniejszy Regulamin dotyczy zasad ┼Ťwiadczenia przez Serwis us┼éug naprawczych oraz innych czynno┼Ťci zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů Serwisu w szczególno┼Ťci: zak┼éadania i obs┼éugi konta Klienta, procedowania roszcze┼ä gwarancyjnych w ramach gwarancji Producenta, rozpatrywania reklamacji, u┼╝yczania sprz─Ötu elektronicznego.

2.3.    Serwis zastrzega, i┼╝ zarejestrowanie konta na stronie internetowej Serwisu jest równoznaczne z akceptacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu, przy czym zapoznanie si─Ö i zaakceptowanie tre┼Ťci Regulaminu jest jednym z elementów procesu za┼éo┼╝enia ww. konta. Zlecenie naprawy Sprz─Ötu przez Klienta bez rejestrowania konta, aczkolwiek za po┼Ťrednictwem stosownego formularza znajduj─ůcego si─Ö na stronie internetowej Serwisu lub zlecenie naprawy w salonie Serwisu wi─ů┼╝e si─Ö z konieczno┼Ťci─ů akceptacji Regulaminu.

2.4.    Niniejszy Regulamin przekazywany jest Klientowi:

2.4.1.    w trakcie zak┼éadania konta Klienta poprzez udost─Öpnienie jego tre┼Ťci w trakcie procedury zak┼éadania konta oraz poprzez przes┼éanie jego tre┼Ťci na adres mailowy wskazany przy rejestracji konta;

2.4.2.    bez zak┼éadania konta Klienta w trakcie zamawiania us┼éug poprzez udost─Öpnienie jego tre┼Ťci w trakcie sk┼éadania zamówienia a tak┼╝e poprzez przes┼éanie wraz z zamówieniem na wskazany adres e-mail tre┼Ťci Regulaminu;

2.4.3.    w trakcie us┼éugi realizowanej stacjonarnie w salonie Serwisu Regulamin przekazywany jest Klientowi do zapoznania si─Ö w formie papierowej, a dodatkowo (w przypadku podania przez Klienta adresu e – mail) udost─Öpnienie jego tre┼Ťci nast─Öpuje poprzez przes┼éanie na wskazany adres e-mail tre┼Ťci Regulaminu.

2.5.    Kwestie dotycz─ůce przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte s─ů w Polityce Prywatno┼Ťci Serwisu (dane b─Öd─ů przetwarzane przez Serwis i w zakresie w jakim b─Ödzie konieczna wspó┼épraca z Producentem, równie┼╝ przez Producenta).

2.6.    Klient zobowi─ůzuje si─Ö, i┼╝ b─Ödzie przestrzega┼é postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.


3.    Uprawnienia Konsumenta

3.1.    Zgodnie z ustaw─ů z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.2020.287 tj. z dnia 21.02.2020 r.) Konsument ma prawo odst─ůpi─ç od umowy na wykonanie us┼éugi zawieranej za pomoc─ů strony internetowej Serwisu. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji ┼Ťwiadczenia us┼éug zamawianych stacjonarnie w salonie Serwisu.

3.2.    Odst─ůpienie od umowy wi─ů┼╝e si─Ö z konieczno┼Ťci─ů przekazania Serwisowi przez Konsumenta jednoznacznej decyzji w tym zakresie. Aby powy┼╝szy termin by┼é zachowany nale┼╝y wys┼éa─ç o┼Ťwiadczenie przed jego up┼éywem. Wzór o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy stanowi za┼é─ůcznik do niniejszego Regulaminu.

3.3.    ┼╗─ůdanie rozpocz─Öcia wykonywania us┼éug przez Serwis zamawianych przez Konsumenta przez stron─Ö internetow─ů Serwisu przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy, a nast─Öpnie skorzystanie przez niego z prawa do odst─ůpienia od umowy, wi─ů┼╝e si─Ö z konieczno┼Ťci─ů zap┼éaty proporcjonalnej kwoty za us┼éugi wykonane do chwili odst─ůpienia od umowy.

3.4.    Odst─ůpienie przez Konsumenta od zlecenia naprawy po wykonaniu Diagnozy wi─ů┼╝e si─Ö z obowi─ůzkiem odbioru przez niego sprz─Ötu zgodnie z zasadami przewidzianym w niniejszym Regulaminie oraz zap┼éaty za koszt przeprowadzenia Diagnozy w wysoko┼Ťci wskazanej w Cenniku. Rozpocz─Öcie procedury wykonania Diagnozy i jej przerwanie z winy b─ůd┼║ na wniosek Konsumenta wi─ů┼╝e si─Ö z poniesieniem przez Konsumenta kosztów z tego tytu┼éu w wysoko┼Ťci wskazanej w Cenniku lub w zamówieniu us┼éugi.

3.5.    Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi─Öbiorstwa lub na odleg┼éo┼Ť─ç Konsumentowi nie przys┼éuguje w przypadku ┼Ťwiadczenia us┼éug serwisowych, je┼╝eli Serwis wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö, a Konsument zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Serwis utraci prawo odst─ůpienia od umowy. 

3.6.    Mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z prawa do odst─ůpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi─Öbiorstwa lub na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje Konsumentowi w zakresie pozosta┼éych umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z 21.02.2020 r.).

3.7.    Konsument ponosi koszty przesy┼éki zwrotnej zwi─ůzanej z odst─ůpieniem przez niego od umowy.


4.    Rejestracja konta 

4.1.    Klient posiada mo┼╝liwo┼Ť─ç za┼éo┼╝enia konta Klienta, które uprawnia do zlecania us┼éug serwisowych.

4.2.    Za┼éo┼╝enie konta Klienta wymaga rejestracji, która wi─ů┼╝e si─Ö konieczno┼Ťci─ů uzupe┼énienia formularza rejestracji dost─Öpnego na stronie internetowej Serwisu oraz potwierdzenie swojego wniosku o rejestracj─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w formularzu adres mailowy. 

4.3.    Za┼éo┼╝enie konta Klienta wi─ů┼╝e si─Ö z mo┼╝liwo┼Ťci─ů:

4.3.1.    zlecania us┼éug

4.3.2.    ┼Ťledzenia zmian statusu z┼éo┼╝onego zamówienia,

4.3.3.    obserwowaniu historii z┼éo┼╝onych zamówie┼ä,

4.3.4.    korzystania z innych funkcjonalno┼Ťci konta Klienta, które nie zosta┼éy enumeratywnie wymienione w Regulaminie – tak┼╝e takich które mog─ů zosta─ç dodane w przysz┼éo┼Ťci.

4.4.    Przed z┼éo┼╝eniem zlecenia Klient zobowi─ůzany jest do zweryfikowania prawid┼éowo┼Ťci wszystkich podanych przez niego danych, przy czym ponosi wy┼é─ůczn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za podanie fa┼észywych danych przy zak┼éadaniu konta Klienta.

4.5.    Serwis zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç zablokowania konta Klienta, w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub b─Ödzie korzysta┼é ze swojego konta w sprzeczny z prawem sposób.


5.    Us┼éugi serwisowe

5.1.    Us┼éugi serwisowe ┼Ťwiadczone s─ů przez Serwis nieodp┼éatnie lub odp┼éatnie w okresie gwarancji udzielonej przez Producenta Sprz─Ötu (naprawa gwarancyjna – pkt. 6 Regulaminu) oraz odp┼éatnie po up┼éywie okresu gwarancji Producenta Sprz─Ötu (naprawa pogwarancyjna – pkt. 7 Regulaminu). 

5.2.    Serwis b─Öd─ůc autoryzowanym serwisem marek Apple, Samsung i Oppo ┼Ťwiadczy na rzecz Klientów us┼éugi napraw autoryzowanych produktów ww. marek, w tym napraw gwarancyjnych na zlecenie tych Producentów. W celu okre┼Ťlenia uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych Klientowi, w szczególno┼Ťci ustalenia czy sprz─Öt podlega naprawie gwarancyjnej lub naprawie pogwarancyjnej niezb─Ödne jest przeprowadzenie przez Serwis Diagnozy Sprz─Ötu.

5.3.    Sk┼éadanie zlecenia naprawy odbywa si─Ö poprzez stron─Ö internetow─ů Serwisu (za po┼Ťrednictwem konta Klienta lub formularza na stronie internetowej Serwisu) b─ůd┼║ w salonie stacjonarnym Serwisu. Po z┼éo┼╝eniu zlecenia nast─Öpuje Diagnoza Sprz─Ötu. Rozpocz─Öcie wykonywania us┼éug serwisowych poprzedzone jest akceptacj─ů niniejszego Regulaminu przez Klienta, dostarczeniem przez niego Sprz─Ötu do Serwisu i wyra┼╝eniem zgody na wykonanie Diagnozy.

5.4.    Je┼╝eli sprz─Öt pozostaje na gwarancji Producenta i podlega naprawie gwarancyjnej Serwis po uzyskaniu akceptacji naprawy ze strony gwaranta zobowi─ůzuje si─Ö do wykonania naprawy gwarancyjnej lub przekazania sprz─Ötu do naprawy podmiotowi wskazanemu przez Producenta. W przypadku, gdy sprz─Öt nie pozostaje na gwarancji Producenta i nie podlega naprawie gwarancyjnej, zobowi─ůzanie Serwisu do naprawy sprz─Ötu Producenta powstaje po przeprowadzeniu przez Serwis Diagnozy i ustaleniu z Klientem zakresu naprawy i jej ceny.

5.5.    Przyj─Öcie Sprz─Ötu do naprawy w salonie Serwisu potwierdzane jest wydaniem stosownego dokumentu. Wydanie sprz─Ötu w salonie Serwisu po naprawie nast─ůpi na podstawie okazanego oryginalnego dokumentu potwierdzaj─ůcego jego przyj─Öcie przez Serwis lub osobie która bezsprzecznie wyka┼╝e, i┼╝ jest osob─ů upowa┼╝nion─ů do odbioru Sprz─Ötu. Wykazanie upowa┼╝nienia do odbioru Sprz─Ötu nast─Öpuje przez przes┼éanie z podanego przez Klienta konta e – mail wiadomo┼Ťci z danymi osoby która Sprz─Öt ma odebra─ç w postaci imienia i nazwiska oraz nr PESEL lub dowodu osobistego. W sytuacji gdy Serwis podejmie w─ůtpliwo┼Ťci co do osoby zg┼éaszaj─ůcej si─Ö po odbiór Sprz─Ötu Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji jej roszczenia, w szczególno┼Ťci poprzez kontakt z Klientem. Serwis nie odpowiada za skutki wydania Sprz─Ötu osobie pos┼éuguj─ůcej si─Ö dokumentem potwierdzaj─ůcym jego przyj─Öcie do Serwisu, je┼╝eli osoba sk┼éadaj─ůca zlecenie serwisowe nie poinformuje Serwisu o zagubieniu ww. dokumentu.

5.6.    Do sk┼éadania zlece┼ä poprzez stron─Ö internetow─ů Serwisu przepisy niniejszego Regulaminu stosuje si─Ö odpowiednio.

5.7.    Zasady przeprowadzania us┼éug serwisowych na produktach Producenta ustalane s─ů z Producentem. 

5.8.    Klient przed przekazaniem Sprz─Ötu do Serwisu zobowi─ůzany jest do demonta┼╝u wszelkich akcesoriów do┼é─ůczonych do Sprz─Ötu lub zamontowanych w telefonie (np. folie ochronne, szyby ochronne, blaszki do uchwytów samochodowych, etui, etc.), które nie pochodz─ů od Producenta urz─ůdzenia i nie s─ů oryginalnie do┼é─ůczone do Sprz─Ötu. Brak wykonania przedmiotowego obowi─ůzku skutkowa─ç b─Ödzie zastosowaniem pkt. 5.9. niniejszego Regulaminu.

5.9.    Serwis informuje, a Klient przyjmuje do wiadomo┼Ťci i akceptuje, ┼╝e akcesoria do┼é─ůczone do Sprz─Ötu lub zamontowane w Sprz─Öcie (np. folie ochronne, szyby ochronne, blaszki do uchwytów samochodowych, etui,  etc.), które nie pochodz─ů od Producenta Sprz─Ötu i nie s─ů oryginalnie do┼é─ůczone do Sprz─Ötu, mog─ů wymaga─ç demonta┼╝u z uwagi na proces diagnozowania usterki Sprz─Ötu lub proces naprawczy Sprz─Ötu. Demonta┼╝ akcesoriów skutkowa─ç mo┼╝e ich brakiem przydatno┼Ťci w przysz┼éo┼Ťci zarówno z uwagi na jednorazowy charakter monta┼╝u akcesoriów, jak i z uwagi na mo┼╝liwe uszkodzenie tych akcesoriów w trakcie demonta┼╝u. Z uwagi na powy┼╝sze Serwis nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za wszelkie do┼é─ůczone do urz─ůdzenia lub zamontowane w Sprz─Öcie akcesoria, o których mowa powy┼╝ej, a które to akcesoria nie zosta┼éy usuni─Öte ze Sprz─Ötu przez Klienta zgodnie z pkt. 5.8. Regulaminu.

5.10.    Wszelkie czynno┼Ťci wykonywane w ramach us┼éug serwisowych jak i narz─Ödzia do ich wykonywania dostosowane s─ů wy┼é─ůcznie do sprz─Ötu Producenta i jego oryginalnych cz─Ö┼Ťci. Serwis nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za wszelkie uszkodzenia nieoryginalnych elementów niewynikaj─ůce z winy Serwisu. 

5.11.    Odbiór sprz─Ötu po wykonanej naprawie odbywa si─Ö osobi┼Ťcie w punkcie stacjonarnym Serwisu. W przypadku zlecenia naprawy na odleg┼éo┼Ť─ç Serwis dostarcza Sprz─Öt po naprawie przesy┼ék─ů kuriersk─ů, na adres wskazany przy sk┼éadaniu zlecenia. Koszt przesy┼éki zwrotnej w przypadku naprawy gwarancyjnej pokrywa Serwis a w przypadku naprawy pogwarancyjnej, koszt przesy┼éki zwrotnej doliczany jest do ceny us┼éugi serwisowej.

5.12.    Szacowany czas naprawy sprz─Ötu okre┼Ťlony zostanie po przeprowadzeniu Diagnozy z uwzgl─Ödnieniem takich czynników jak rodzaj usterki czy dost─Öpno┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci podlegaj─ůcych naprawie/wymianie. 

5.13.    Przed oddaniem Sprz─Ötu do naprawy Klient winien skopiowa─ç z niego wszelkie dane we w┼éasnym zakresie. Serwis nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dane znajduj─ůce si─Ö na sprz─Öcie oddanym do naprawy. Serwis nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dane skopiowane na ┼╝yczenie Klienta w ramach backupu danych (tak┼╝e wykonanego odp┼éatnie). Serwis o┼Ťwiadcza, ┼╝e dane znajduj─ůce si─Ö na oddanym Sprz─Öcie nie b─Öd─ů w ┼╝aden sposób przetwarzane. 

5.14.    Klient zobowi─ůzany jest do odbioru sprz─Ötu w punkcie stacjonarnym Serwisu, tym samym, w którym z┼éo┼╝y┼é zlecenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowo┼Ťci Sprz─Ötu do odbioru. Warunkiem wydania Klientowi Sprz─Ötu jest uregulowanie wszelkich nale┼╝no┼Ťci wynikaj─ůcych z umowy serwisu, w tym tych uregulowanych w niniejszym Regulaminie. Serwis zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wstrzymania si─Ö z wydaniem sprz─Ötu do czasu uregulowania tych┼╝e nale┼╝no┼Ťci. 

5.15.    Serwis ma prawo obci─ů┼╝y─ç Klienta kosztami przechowania sprz─Ötu w wysoko┼Ťci wskazanej w Cenniku za ka┼╝dy dzie┼ä przechowania liczony od dnia nast─Öpnego po dniu w którym Klient by┼é zobowi─ůzany do odbioru Sprz─Ötu. To samo dotyczy przypadków zwrotu wys┼éanej do Klienta przesy┼éki.  

5.16.    W sytuacji braku odebrania przez Klienta Sprz─Ötu w ci─ůgu 6 miesi─Öcy licz─ůc od wskazanego dnia odbioru, jak te┼╝ braku przekazania Serwisowi jakiejkolwiek informacji o przyczynach zw┼éoki oraz planowanym terminie odbioru sprz─Ötu, Strony przyjmuj─ů, ┼╝e Klient sk┼éada o┼Ťwiadczenie woli o wyzbyciu si─Ö sprz─Ötu oraz uznaniem go za porzucony w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W powy┼╝szej sytuacji Serwis obejmuje sprz─Öt w samoistne posiadanie. Zapis powy┼╝szy nie dotyczy Konsumentów. W tym przypadku po bezskutecznym up┼éywie terminu do odbioru sprz─Ötu, o którym mowa powy┼╝ej, Konsument otrzymuje zawiadomienie z wezwaniem do odbioru sprz─Ötu w formie pisemnej oraz w formie mailowej w dodatkowym 7-dniowym terminie pod rygorem naliczenia dodatkowych op┼éat za bezumowne przechowywanie w przypadku nieodebrania Sprz─Ötu. Po tym terminie Serwis uprawniony jest do naliczania op┼éaty w wysoko┼Ťci wskazanej w Cenniku z tytu┼éu bezumownego przechowywania sprz─Ötu oddanego wcze┼Ťniej do naprawy - za ka┼╝dy dzie┼ä opó┼║nienia w odbiorze.

5.17.    W trakcie odbioru Sprz─Ötu Klient zobowi─ůzany jest dokona─ç weryfikacji jego funkcjonowania w obecno┼Ťci pracownika Serwisu.

5.18.    Serwis zastrzega, i┼╝ w trakcie wykonywania czynno┼Ťci zwi─ůzanych z prowadzon─ů przez niego dzia┼éalno┼Ťci─ů mo┼╝e korzysta─ç z us┼éug Podwykonawców.

5.19.    Sk┼éadaj─ůc zamówienie b─ůd┼║ zlecaj─ůc prace Klient wyra┼╝a domy┼Ťln─ů zgod─Ö na skorzystanie przez Serwis z us┼éug Podwykonawców.


6.    Naprawa w ramach gwarancji

6.1.    Serwis wykonuje us┼éugi naprawy Sprz─Ötu w ramach gwarancji Producenta. 

6.2.    Serwis posiada upowa┼╝nienie Producenta do wykonywania napraw gwarancyjnych.

6.3.    Klient zobowi─ůzany jest zaakceptowa─ç postanowienia niniejszego Regulaminu jak i postanowie┼ä gwarancji Producenta przed rozpocz─Öciem wykonywania us┼éug naprawy przez Serwis.

6.4.    W przypadku gdy zajdzie konieczno┼Ť─ç wykonania napraw nieobj─Ötych gwarancj─ů postanowienia niniejszego Regulaminu dotycz─ůce zlecenia wykonania prac naprawczych pozagwarancyjnych stosuje si─Ö odpowiednio. 

6.5.    W trakcie naprawy wymagaj─ůcej zgodnie z warunkami gwarancji wymiany elementów stanowi─ůcych produkt Producenta, zu┼╝yte cz─Ö┼Ťci przechodz─ů na w┼éasno┼Ť─ç Serwisu i nie podlegaj─ů zwrotowi na rzecz Klienta.


7.    Naprawa pogwarancyjna

7.1.    Serwis ┼Ťwiadczy us┼éugi serwisowe dotycz─ůce naprawy sprz─Ötu Producenta nieobj─Ötego gwarancj─ů Producenta. Us┼éugi takie wykonywane s─ů odp┼éatnie.

7.2.    Serwis ma prawo odmówi─ç naprawy pogwarancyjnej sprz─Ötu Producenta w szczególno┼Ťci, gdy Sprz─Öt poddany zosta┼é wcze┼Ťniej nieautoryzowanej naprawie, zawiera element, który nie stanowi wytworu Producenta, lecz jego zamiennik, uleg┼é zalaniu, a tak┼╝e gdy ze wzgl─Ödów technicznych naprawa nie jest mo┼╝liwa w Serwisie.

7.3.    Po zleceniu us┼éugi naprawy i oddaniu sprz─Ötu do Serwisu, wykonywana jest przez Serwis Diagnoza,  w oparciu o któr─ů ustala si─Ö konieczny zakres prac a tak┼╝e przybli┼╝ony termin ich wykonania oraz przybli┼╝ony koszt naprawy. Na powy┼╝sze Klient wyra┼╝a zgod─Ö. W zakres kosztów naprawy wchodz─ů równie┼╝ koszty nowych elementów.

7.4.    W przypadku wykonania Diagnozy i przedstawienia Klientowi wyceny naprawy Sprz─Ötu oraz braku zaakceptowania dalszej naprawy Sprz─Ötu Klient ponosi koszty wykonanej diagnozy wskazanej w Cenniku.

7.5.    Serwis mo┼╝e za┼╝─ůda─ç od Klienta zaliczki na poczet wykonania prac naprawczych. Kwota zaliczki jest ka┼╝dorazowo ustalana z Klientem i wymaga jego akceptacji. Serwis przyst─Öpuje do prac po uregulowaniu zaliczki przez Klienta. 

7.6.    W trakcie naprawy wymagaj─ůcej wymiany elementów stanowi─ůcych produkt Producenta, zu┼╝yte cz─Ö┼Ťci przechodz─ů na w┼éasno┼Ť─ç Serwisu i nie podlegaj─ů zwrotowi na rzecz Klienta. W wyj─ůtkowych przypadkach, uzasadnionych okoliczno┼Ťciami sprawy i polityk─ů producenta Sprz─Ötu, Strony mog─ů umówi─ç si─Ö na odp┼éatne przeniesienie w┼éasno┼Ťci zu┼╝ytej cz─Ö┼Ťci na rzecz Klienta. 

7.7.    Serwis zastrzega, i┼╝ w niektórych sytuacjach Diagnoza nie jest wystarczaj─ůca do wykrycia ca┼éego zakresu prac naprawczych. Ka┼╝dorazowo w przypadku konieczno┼Ťci wykonania dodatkowych prac nieuwzgl─Ödnionych w Diagnozie Serwis poinformuje o tym fakcie Klienta. Dalsze prace wymagaj─ů ponownej akceptacji Klienta. W przypadku braku zgody Klienta na wykonanie dodatkowych prac Serwis odst─Öpuje od dalszej naprawy, a Klient zobowi─ůzany jest op┼éaci─ç prace wykonane do tej pory przez Serwis.

7.8.    Serwis zobowi─ůzany jest poinformowa─ç Klienta wiadomo┼Ťci─ů e – mail o gotowo┼Ťci odbioru sprz─Ötu po naprawie niezw┼éocznie po jej wykonaniu. Klient zobowi─ůzany jest do odbioru Sprz─Ötu i zap┼éaty za jego napraw─Ö w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowo┼Ťci do odbioru.


8.    U┼╝yczenie sprz─Ötu

8.1.    W przypadku napraw gwarancyjnych niektórych Producentów Serwis mo┼╝e zapewni─ç zast─Öpcze urz─ůdzenie na czas naprawy.

8.2.    Prawo do skorzystania z zast─Öpczego sprz─Ötu Producenta zale┼╝y od wy┼é─ůcznej decyzji Producenta oraz Serwisu i nie mo┼╝e stanowi─ç podstawy dla jakiegokolwiek roszczenia Klienta wzgl─Ödem Serwisu z tego tytu┼éu. 

8.3.    W przypadku zgody Producenta bezp┼éatne wypo┼╝yczenie sprz─Ötu nast─Öpuje w oparciu o umow─Ö zawieran─ů pomi─Ödzy Serwisem a Klientem z odpowiednim zastosowaniem postanowie┼ä dotycz─ůcych p┼éatnego wypo┼╝yczenia sprz─Ötu.


9.    Najem sprz─Ötu

9.1.    Serwis ┼Ťwiadczy us┼éugi odp┼éatnego najmu sprz─Ötu (zast─Öpuj─ůcego tymczasowo sprz─Öt oddawany do naprawy).

9.2.    Warunki wypo┼╝yczenia Sprz─Ötu okre┼Ťla umowa wypo┼╝yczenia sprz─Ötu. Zarówno wydanie Sprz─Ötu zast─Öpczego jak i jego zwrot nast─Öpuje w oparciu o protokó┼é zdawczo-odbiorczy podpisany przez Klienta i pracownika Serwisu.


10.    Postanowienia ko┼äcowe

10.1.    Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany tre┼Ťci niniejszego Regulaminu. W sytuacji zmiany Regulaminu w trakcie realizacji us┼éugi Klienta obowi─ůzuje tre┼Ť─ç Regulaminu sprzed daty sk┼éadania zamówienia.

10.2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj─ů zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich przepisów prawa. 

10.3.    Serwis zastrzega, i┼╝ produkty i us┼éugi zaprezentowane na jego stronie internetowej nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.4.    Wszelkie spory powsta┼ée w ramach umowy sprzeda┼╝y lub ┼Ťwiadczenia us┼éug serwisowych lub korzystania z konta Klienta, z zastrze┼╝eniem sytuacji dotycz─ůcych Klienta nie b─Öd─ůcego Konsumentem lub Jednoosobowym Przedsi─Öbiorc─ů poddane b─Öd─ů pod rozstrzygni─Öcie S─ůdu w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Serwisu.

10.5.    Niniejszy Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

10.6.    Klient zobowi─ůzuje si─Ö do przestrzegania postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z chwil─ů jego akceptacji.


Za┼é─ůczniki do Regulaminu:

1)    Wzór o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy


Za┼é─ůcznik nr 2 – Cennik

 

 

Nazwa usługi

Cena

Diagnoza urz─ůdzenia Oppo

80 zł

Diagnoza urz─ůdzenia Samsung

99 zł

Diagnoza urz─ůdzenia Apple (iPhone, iPad)

99 zł

Diagnoza urz─ůdzenia Apple (Mac, iMac)

149 zł

Diagnoza urz─ůdzenia Apple (Watch, AirPods, Akcesorium)

49 zł

Koszt przechowywania sprzętu (1 dzień)

5 zł

Zwrot odes┼éanej do klienta przesy┼éki 

25 z┼é 

 

 This website uses cookies to provide you the sweetest experience. More details.

Accept all