Zgłoś naprawę Sprawdź status Cennik Zaloguj się Biznes O nas Kontakt

Language

polski English

Regulamin świadczenia usług serwisowych 1CORE.PL sp. z o.o.

1.    Definicje

1.1.    Terminy zapisane w treści Regulaminu wielką literą oznaczają:

1.1.1.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług serwisowych 1CORE.PL sp. z o.o.;

1.1.2.    Serwis – 1CORE.PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wykonujący usługi opisane w niniejszym Regulaminie w siedzibie głównej oraz oddziałach;

1.1.3.    Klient – podmiot zawierający umowę z Serwisem;

1.1.4.    Konsument – osoba fizyczna o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

1.1.5.    Producent – podmiot wytwarzający produkt marki Apple, Samsung, Oppo;

1.1.6.    Diagnoza – weryfikacja stanu technicznego Sprzętu, w tym m.in. ustalenie wadliwego elementu Sprzętu, przygotowanie kosztorysu naprawy (w zależności od rodzaju zgłoszenia);

1.1.7.    Sprzęt – urządzenia elektroniczne oddawane do naprawy w Serwisie;

1.1.8.    Podwykonawca – podmiot wykonujący prace na zlecenie Serwisu;

1.1.9.    Sprzęt zastępczy – Sprzęt przekazywany Klientowi na czas przeprowadzania usługi naprawy;

1.1.10.    Cennik – zestawienie cen towarów i usług obowiązujących w Serwisie.


2.    Postanowienia ogólne

2.1.    Serwis prowadzi działalność w zakresie świadczenia autoryzowanych usług serwisowych Sprzętu Producentów.

2.2.    Niniejszy Regulamin dotyczy zasad świadczenia przez Serwis usług naprawczych oraz innych czynności związanych z działalnością Serwisu w szczególności: zakładania i obsługi konta Klienta, procedowania roszczeń gwarancyjnych w ramach gwarancji Producenta, rozpatrywania reklamacji, użyczania sprzętu elektronicznego.

2.3.    Serwis zastrzega, iż zarejestrowanie konta na stronie internetowej Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu jest jednym z elementów procesu założenia ww. konta. Zlecenie naprawy Sprzętu przez Klienta bez rejestrowania konta, aczkolwiek za pośrednictwem stosownego formularza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu lub zlecenie naprawy w salonie Serwisu wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu.

2.4.    Niniejszy Regulamin przekazywany jest Klientowi:

2.4.1.    w trakcie zakładania konta Klienta poprzez udostępnienie jego treści w trakcie procedury zakładania konta oraz poprzez przesłanie jego treści na adres mailowy wskazany przy rejestracji konta;

2.4.2.    bez zakładania konta Klienta w trakcie zamawiania usług poprzez udostępnienie jego treści w trakcie składania zamówienia a także poprzez przesłanie wraz z zamówieniem na wskazany adres e-mail treści Regulaminu;

2.4.3.    w trakcie usługi realizowanej stacjonarnie w salonie Serwisu Regulamin przekazywany jest Klientowi do zapoznania się w formie papierowej, a dodatkowo (w przypadku podania przez Klienta adresu e – mail) udostępnienie jego treści następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail treści Regulaminu.

2.5.    Kwestie dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Serwisu (dane będą przetwarzane przez Serwis i w zakresie w jakim będzie konieczna współpraca z Producentem, również przez Producenta).

2.6.    Klient zobowiązuje się, iż będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu.


3.    Uprawnienia Konsumenta

3.1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.2020.287 tj. z dnia 21.02.2020 r.) Konsument ma prawo odstąpić od umowy na wykonanie usługi zawieranej za pomocą strony internetowej Serwisu. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji świadczenia usług zamawianych stacjonarnie w salonie Serwisu.

3.2.    Odstąpienie od umowy wiąże się z koniecznością przekazania Serwisowi przez Konsumenta jednoznacznej decyzji w tym zakresie. Aby powyższy termin był zachowany należy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3.3.    Żądanie rozpoczęcia wykonywania usług przez Serwis zamawianych przez Konsumenta przez stronę internetową Serwisu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie skorzystanie przez niego z prawa do odstąpienia od umowy, wiąże się z koniecznością zapłaty proporcjonalnej kwoty za usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy.

3.4.    Odstąpienie przez Konsumenta od zlecenia naprawy po wykonaniu Diagnozy wiąże się z obowiązkiem odbioru przez niego sprzętu zgodnie z zasadami przewidzianym w niniejszym Regulaminie oraz zapłaty za koszt przeprowadzenia Diagnozy w wysokości wskazanej w Cenniku. Rozpoczęcie procedury wykonania Diagnozy i jej przerwanie z winy bądź na wniosek Konsumenta wiąże się z poniesieniem przez Konsumenta kosztów z tego tytułu w wysokości wskazanej w Cenniku lub w zamówieniu usługi.

3.5.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Konsumentowi nie przysługuje w przypadku świadczenia usług serwisowych, jeżeli Serwis wykonał w pełni usługę, a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Serwis utraci prawo odstąpienia od umowy. 

3.6.    Możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w zakresie pozostałych umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z 21.02.2020 r.).

3.7.    Konsument ponosi koszty przesyłki zwrotnej związanej z odstąpieniem przez niego od umowy.


4.    Rejestracja konta 

4.1.    Klient posiada możliwość założenia konta Klienta, które uprawnia do zlecania usług serwisowych.

4.2.    Założenie konta Klienta wymaga rejestracji, która wiąże się koniecznością uzupełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz potwierdzenie swojego wniosku o rejestrację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w formularzu adres mailowy. 

4.3.    Założenie konta Klienta wiąże się z możliwością:

4.3.1.    zlecania usług

4.3.2.    śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia,

4.3.3.    obserwowaniu historii złożonych zamówień,

4.3.4.    korzystania z innych funkcjonalności konta Klienta, które nie zostały enumeratywnie wymienione w Regulaminie – także takich które mogą zostać dodane w przyszłości.

4.4.    Przed złożeniem zlecenia Klient zobowiązany jest do zweryfikowania prawidłowości wszystkich podanych przez niego danych, przy czym ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie fałszywych danych przy zakładaniu konta Klienta.

4.5.    Serwis zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Klienta, w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub będzie korzystał ze swojego konta w sprzeczny z prawem sposób.


5.    Usługi serwisowe

5.1.    Usługi serwisowe świadczone są przez Serwis nieodpłatnie lub odpłatnie w okresie gwarancji udzielonej przez Producenta Sprzętu (naprawa gwarancyjna – pkt. 6 Regulaminu) oraz odpłatnie po upływie okresu gwarancji Producenta Sprzętu (naprawa pogwarancyjna – pkt. 7 Regulaminu). 

5.2.    Serwis będąc autoryzowanym serwisem marek Apple, Samsung i Oppo świadczy na rzecz Klientów usługi napraw autoryzowanych produktów ww. marek, w tym napraw gwarancyjnych na zlecenie tych Producentów. W celu określenia uprawnień przysługujących Klientowi, w szczególności ustalenia czy sprzęt podlega naprawie gwarancyjnej lub naprawie pogwarancyjnej niezbędne jest przeprowadzenie przez Serwis Diagnozy Sprzętu.

5.3.    Składanie zlecenia naprawy odbywa się poprzez stronę internetową Serwisu (za pośrednictwem konta Klienta lub formularza na stronie internetowej Serwisu) bądź w salonie stacjonarnym Serwisu. Po złożeniu zlecenia następuje Diagnoza Sprzętu. Rozpoczęcie wykonywania usług serwisowych poprzedzone jest akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta, dostarczeniem przez niego Sprzętu do Serwisu i wyrażeniem zgody na wykonanie Diagnozy.

5.4.    Jeżeli sprzęt pozostaje na gwarancji Producenta i podlega naprawie gwarancyjnej Serwis po uzyskaniu akceptacji naprawy ze strony gwaranta zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej lub przekazania sprzętu do naprawy podmiotowi wskazanemu przez Producenta. W przypadku, gdy sprzęt nie pozostaje na gwarancji Producenta i nie podlega naprawie gwarancyjnej, zobowiązanie Serwisu do naprawy sprzętu Producenta powstaje po przeprowadzeniu przez Serwis Diagnozy i ustaleniu z Klientem zakresu naprawy i jej ceny.

5.5.    Przyjęcie Sprzętu do naprawy w salonie Serwisu potwierdzane jest wydaniem stosownego dokumentu. Wydanie sprzętu w salonie Serwisu po naprawie nastąpi na podstawie okazanego oryginalnego dokumentu potwierdzającego jego przyjęcie przez Serwis lub osobie która bezsprzecznie wykaże, iż jest osobą upoważnioną do odbioru Sprzętu. Wykazanie upoważnienia do odbioru Sprzętu następuje przez przesłanie z podanego przez Klienta konta e – mail wiadomości z danymi osoby która Sprzęt ma odebrać w postaci imienia i nazwiska oraz nr PESEL lub dowodu osobistego. W sytuacji gdy Serwis podejmie wątpliwości co do osoby zgłaszającej się po odbiór Sprzętu Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji jej roszczenia, w szczególności poprzez kontakt z Klientem. Serwis nie odpowiada za skutki wydania Sprzętu osobie posługującej się dokumentem potwierdzającym jego przyjęcie do Serwisu, jeżeli osoba składająca zlecenie serwisowe nie poinformuje Serwisu o zagubieniu ww. dokumentu.

5.6.    Do składania zleceń poprzez stronę internetową Serwisu przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

5.7.    Zasady przeprowadzania usług serwisowych na produktach Producenta ustalane są z Producentem. 

5.8.    Klient przed przekazaniem Sprzętu do Serwisu zobowiązany jest do demontażu wszelkich akcesoriów dołączonych do Sprzętu lub zamontowanych w telefonie (np. folie ochronne, szyby ochronne, blaszki do uchwytów samochodowych, etui, etc.), które nie pochodzą od Producenta urządzenia i nie są oryginalnie dołączone do Sprzętu. Brak wykonania przedmiotowego obowiązku skutkować będzie zastosowaniem pkt. 5.9. niniejszego Regulaminu.

5.9.    Serwis informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że akcesoria dołączone do Sprzętu lub zamontowane w Sprzęcie (np. folie ochronne, szyby ochronne, blaszki do uchwytów samochodowych, etui,  etc.), które nie pochodzą od Producenta Sprzętu i nie są oryginalnie dołączone do Sprzętu, mogą wymagać demontażu z uwagi na proces diagnozowania usterki Sprzętu lub proces naprawczy Sprzętu. Demontaż akcesoriów skutkować może ich brakiem przydatności w przyszłości zarówno z uwagi na jednorazowy charakter montażu akcesoriów, jak i z uwagi na możliwe uszkodzenie tych akcesoriów w trakcie demontażu. Z uwagi na powyższe Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dołączone do urządzenia lub zamontowane w Sprzęcie akcesoria, o których mowa powyżej, a które to akcesoria nie zostały usunięte ze Sprzętu przez Klienta zgodnie z pkt. 5.8. Regulaminu.

5.10.    Wszelkie czynności wykonywane w ramach usług serwisowych jak i narzędzia do ich wykonywania dostosowane są wyłącznie do sprzętu Producenta i jego oryginalnych części. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia nieoryginalnych elementów niewynikające z winy Serwisu. 

5.11.    Odbiór sprzętu po wykonanej naprawie odbywa się osobiście w punkcie stacjonarnym Serwisu. W przypadku zlecenia naprawy na odległość Serwis dostarcza Sprzęt po naprawie przesyłką kurierską, na adres wskazany przy składaniu zlecenia. Koszt przesyłki zwrotnej w przypadku naprawy gwarancyjnej pokrywa Serwis a w przypadku naprawy pogwarancyjnej, koszt przesyłki zwrotnej doliczany jest do ceny usługi serwisowej.

5.12.    Szacowany czas naprawy sprzętu określony zostanie po przeprowadzeniu Diagnozy z uwzględnieniem takich czynników jak rodzaj usterki czy dostępność części podlegających naprawie/wymianie. 

5.13.    Przed oddaniem Sprzętu do naprawy Klient winien skopiować z niego wszelkie dane we własnym zakresie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie oddanym do naprawy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane skopiowane na życzenie Klienta w ramach backupu danych (także wykonanego odpłatnie). Serwis oświadcza, że dane znajdujące się na oddanym Sprzęcie nie będą w żaden sposób przetwarzane. 

5.14.    Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu w punkcie stacjonarnym Serwisu, tym samym, w którym złożył zlecenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości Sprzętu do odbioru. Warunkiem wydania Klientowi Sprzętu jest uregulowanie wszelkich należności wynikających z umowy serwisu, w tym tych uregulowanych w niniejszym Regulaminie. Serwis zastrzega sobie możliwość wstrzymania się z wydaniem sprzętu do czasu uregulowania tychże należności. 

5.15.    Serwis ma prawo obciążyć Klienta kosztami przechowania sprzętu w wysokości wskazanej w Cenniku za każdy dzień przechowania liczony od dnia następnego po dniu w którym Klient był zobowiązany do odbioru Sprzętu. To samo dotyczy przypadków zwrotu wysłanej do Klienta przesyłki.  

5.16.    W sytuacji braku odebrania przez Klienta Sprzętu w ciągu 6 miesięcy licząc od wskazanego dnia odbioru, jak też braku przekazania Serwisowi jakiejkolwiek informacji o przyczynach zwłoki oraz planowanym terminie odbioru sprzętu, Strony przyjmują, że Klient składa oświadczenie woli o wyzbyciu się sprzętu oraz uznaniem go za porzucony w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W powyższej sytuacji Serwis obejmuje sprzęt w samoistne posiadanie. Zapis powyższy nie dotyczy Konsumentów. W tym przypadku po bezskutecznym upływie terminu do odbioru sprzętu, o którym mowa powyżej, Konsument otrzymuje zawiadomienie z wezwaniem do odbioru sprzętu w formie pisemnej oraz w formie mailowej w dodatkowym 7-dniowym terminie pod rygorem naliczenia dodatkowych opłat za bezumowne przechowywanie w przypadku nieodebrania Sprzętu. Po tym terminie Serwis uprawniony jest do naliczania opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu oddanego wcześniej do naprawy - za każdy dzień opóźnienia w odbiorze.

5.17.    W trakcie odbioru Sprzętu Klient zobowiązany jest dokonać weryfikacji jego funkcjonowania w obecności pracownika Serwisu.

5.18.    Serwis zastrzega, iż w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzoną przez niego działalnością może korzystać z usług Podwykonawców.

5.19.    Składając zamówienie bądź zlecając prace Klient wyraża domyślną zgodę na skorzystanie przez Serwis z usług Podwykonawców.


6.    Naprawa w ramach gwarancji

6.1.    Serwis wykonuje usługi naprawy Sprzętu w ramach gwarancji Producenta. 

6.2.    Serwis posiada upoważnienie Producenta do wykonywania napraw gwarancyjnych.

6.3.    Klient zobowiązany jest zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu jak i postanowień gwarancji Producenta przed rozpoczęciem wykonywania usług naprawy przez Serwis.

6.4.    W przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania napraw nieobjętych gwarancją postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące zlecenia wykonania prac naprawczych pozagwarancyjnych stosuje się odpowiednio. 

6.5.    W trakcie naprawy wymagającej zgodnie z warunkami gwarancji wymiany elementów stanowiących produkt Producenta, zużyte części przechodzą na własność Serwisu i nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta.


7.    Naprawa pogwarancyjna

7.1.    Serwis świadczy usługi serwisowe dotyczące naprawy sprzętu Producenta nieobjętego gwarancją Producenta. Usługi takie wykonywane są odpłatnie.

7.2.    Serwis ma prawo odmówić naprawy pogwarancyjnej sprzętu Producenta w szczególności, gdy Sprzęt poddany został wcześniej nieautoryzowanej naprawie, zawiera element, który nie stanowi wytworu Producenta, lecz jego zamiennik, uległ zalaniu, a także gdy ze względów technicznych naprawa nie jest możliwa w Serwisie.

7.3.    Po zleceniu usługi naprawy i oddaniu sprzętu do Serwisu, wykonywana jest przez Serwis Diagnoza,  w oparciu o którą ustala się konieczny zakres prac a także przybliżony termin ich wykonania oraz przybliżony koszt naprawy. Na powyższe Klient wyraża zgodę. W zakres kosztów naprawy wchodzą również koszty nowych elementów.

7.4.    W przypadku wykonania Diagnozy i przedstawienia Klientowi wyceny naprawy Sprzętu oraz braku zaakceptowania dalszej naprawy Sprzętu Klient ponosi koszty wykonanej diagnozy wskazanej w Cenniku.

7.5.    Serwis może zażądać od Klienta zaliczki na poczet wykonania prac naprawczych. Kwota zaliczki jest każdorazowo ustalana z Klientem i wymaga jego akceptacji. Serwis przystępuje do prac po uregulowaniu zaliczki przez Klienta. 

7.6.    W trakcie naprawy wymagającej wymiany elementów stanowiących produkt Producenta, zużyte części przechodzą na własność Serwisu i nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami sprawy i polityką producenta Sprzętu, Strony mogą umówić się na odpłatne przeniesienie własności zużytej części na rzecz Klienta. 

7.7.    Serwis zastrzega, iż w niektórych sytuacjach Diagnoza nie jest wystarczająca do wykrycia całego zakresu prac naprawczych. Każdorazowo w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac nieuwzględnionych w Diagnozie Serwis poinformuje o tym fakcie Klienta. Dalsze prace wymagają ponownej akceptacji Klienta. W przypadku braku zgody Klienta na wykonanie dodatkowych prac Serwis odstępuje od dalszej naprawy, a Klient zobowiązany jest opłacić prace wykonane do tej pory przez Serwis.

7.8.    Serwis zobowiązany jest poinformować Klienta wiadomością e – mail o gotowości odbioru sprzętu po naprawie niezwłocznie po jej wykonaniu. Klient zobowiązany jest do odbioru Sprzętu i zapłaty za jego naprawę w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowości do odbioru.


8.    Użyczenie sprzętu

8.1.    W przypadku napraw gwarancyjnych niektórych Producentów Serwis może zapewnić zastępcze urządzenie na czas naprawy.

8.2.    Prawo do skorzystania z zastępczego sprzętu Producenta zależy od wyłącznej decyzji Producenta oraz Serwisu i nie może stanowić podstawy dla jakiegokolwiek roszczenia Klienta względem Serwisu z tego tytułu. 

8.3.    W przypadku zgody Producenta bezpłatne wypożyczenie sprzętu następuje w oparciu o umowę zawieraną pomiędzy Serwisem a Klientem z odpowiednim zastosowaniem postanowień dotyczących płatnego wypożyczenia sprzętu.


9.    Najem sprzętu

9.1.    Serwis świadczy usługi odpłatnego najmu sprzętu (zastępującego tymczasowo sprzęt oddawany do naprawy).

9.2.    Warunki wypożyczenia Sprzętu określa umowa wypożyczenia sprzętu. Zarówno wydanie Sprzętu zastępczego jak i jego zwrot następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Klienta i pracownika Serwisu.


10.    Postanowienia końcowe

10.1.    Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W sytuacji zmiany Regulaminu w trakcie realizacji usługi Klienta obowiązuje treść Regulaminu sprzed daty składania zamówienia.

10.2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich przepisów prawa. 

10.3.    Serwis zastrzega, iż produkty i usługi zaprezentowane na jego stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.4.    Wszelkie spory powstałe w ramach umowy sprzedaży lub świadczenia usług serwisowych lub korzystania z konta Klienta, z zastrzeżeniem sytuacji dotyczących Klienta nie będącego Konsumentem lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą poddane będą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Serwisu.

10.5.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

10.6.    Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą jego akceptacji.


Załączniki do Regulaminu:

1)    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy


Załącznik nr 2 – Cennik

 

 

Nazwa usługi

Cena

Diagnoza urządzenia Oppo

80 zł

Diagnoza urządzenia Samsung

99 zł

Diagnoza urządzenia Apple (iPhone, iPad)

99 zł

Diagnoza urządzenia Apple (Mac, iMac)

149 zł

Diagnoza urządzenia Apple (Watch, AirPods, Akcesorium)

49 zł

Koszt przechowywania sprzętu (1 dzień)

5 zł

Zwrot odesłanej do klienta przesyłki 

25 zł 

 

 



Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, żeby korzystało Ci się z niej wyśmienicie. Szczegóły.

Zgoda na wszystkie